He^. tho^ng dang bao? tri`! Vui long` tro? lai. sau.